Informacje ogólne

Polityka prywatności w mediach społecznościowych firmy Melle sp. z o.o. (zwanej dalej „Melle”), będącego właścicielem portalu internetowego dostępnego pod adresami www.K2.com.pl oraz www.erla.com dotyczy zasad ochrony danych osobowych użytkowników stron firmy Melle. sp. z o.o. prowadzonych w portalach społecznościowych dla:

1.  www.K2.com.pl :

2. www. erla.com

Jeżeli nie wskazano inaczej, niniejsza polityka dotyczy również ochrony danych osobowych uczestników konkursów prowadzonych za pośrednictwem mediów społecznościowych firmy Melle sp. z o.o.

Jeżeli nie wskazano inaczej, niniejsza polityka dotyczy również ochrony danych osobowych uczestników konkursów prowadzonych za pośrednictwem mediów społecznościowych firmy Melle sp. z o.o.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane osobowe jest Melle  sp. z o.o. z siedziba Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Możesz skontaktować się z nami:

 • listownie na adres: Melle sp z o.o.  Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem „Dane osobowe”,
 • przez e-mail: kontakt@melle.com
 • telefonicznie pod numerem 62 737 88 13

lub pisząc do inspektora ochrony danych na adres: iod@melle.com, w każdej sprawie  związanej z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i z realizacją Twoich praw.

Administratorem Twoich danych osobowych jest także operator portalu społecznościowego, w przypadku gdy jesteś użytkownikiem takiego portalu. Informacje o tym, jak poszczególni operatorzy przetwarzają Twoje dane osobowe, znajdziesz w ich politykach prywatności:

Poszczególni operatorzy portali społecznościowych mogą wykorzystywać Twoje dane na profilu lub dane o zachowaniu w sieci do analizy Twoich preferencji, kontaktów osobistych, zainteresowań itd. Nie mamy wpływu na przetwarzanie lub przekazywanie Twoich danych przez operatorów portali społecznościowych. 

Współadministrowanie Twoimi danymi osobowymi z Meta Ireland Limited

W zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych w ramach portali dostarczanych przez Meta Ireland Ltd. (tj. Facebook, Instagram), firma Melle  oraz Meta Ireland Ltd. są wspólnymi administratorami Twoich danych zgodnie z art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników naszych stron na portalu społecznościowym. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień odnośnie współadministrowania Twoimi danymi są dostępne na  stronie:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

W zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych w ramach portali dostarczanych przez TikTok Technology Limited, firma Melle  oraz   TikTok Technology Limited. są wspólnymi administratorami Twoich danych zgodnie z art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników naszych stron na portalu społecznościowym. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień odnośnie współadministrowania Twoimi danymi są dostępne na  stronie:

https://www.tiktok.com/safety/pl-pl/privacy-and-security-on-tiktok/

Dla danych osobowych, dla których razem z Meta Ireland Ltd.  oraz Tik Tok  Technology Limited  firma Melle są współadministratorami, głównym organem nadzorczym jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach):

https://www.dataprotection.ie/en/contact/how-contact-us

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych? 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz poprzez odpowiednie funkcjonalności poszczególnych serwisów,
 • prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
 • udostępniania Ci naszych postów jako osobie obserwującej nasze strony w portalach społecznościowych,
 • informowania o nas i o naszych produktach za pomocą postów, które umieszczamy na naszych stronach,
 • prowadzenia konkursów na naszych stronach, 
 • udostępniania kodów rabatowych na produkty firmy Melle sp. z o.o.,
 • statystycznym, polegającym na prezentowaniu nam przez operatorów portali społecznościowych danych o wyświetlaniu naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych osób obserwujących; dane prezentowane nam przez operatorów są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez operatorów Twoich zachowań na naszych stronach,
 • wykonania umowy na odległość poprzez  umożliwienie Tobie złożenia zamówienia  produktów firmy Melle Sp. z o.o.za pośrednictwem naszej strony na portalu społecznościowym,
 • w przypadku laureatów konkursów/loterii, jeśli tak wynika z zasad konkursu, będziemy przetwarzali dane osobowe także w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem nagrody,
 • w uzasadnionych przypadkach dane mogą być również przetwarzane w celu zapobiegania nadużyciom oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Jaka jest podstawa prawna  przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami portali społecznościowych, w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o nas i naszych produktach, organizacji i prowadzeniu konkursów, analizie danych statystycznych związanych z naszymi stronami w serwisach społecznościowych oraz ich optymalizacji.

W przypadku organizacji konkursów, podstawą prawną przetwarzania danych ich laureatów jest także art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustaw podatkowych, tj. konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.  

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych – w tym uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz o kopię danych,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych – możesz zaktualizować przekazane nam dane osobowe,
 • prawo do usunięcia Twoich danych osobowych – możesz zgłosić do nas żądanie usunięcia Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:
  – dane osobowe nie są dłużej niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane,
  – zgłosiłeś uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  – Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub
  – Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na konieczność zachowania zgodności ze zobowiązaniem prawnym.
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – masz prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem. W takim przypadku ograniczymy przetwarzanie do przechowywania, chyba że będzie ono niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś. W przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów takiego marketingu. Dotyczy to także profilowania w takim zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres: info@melle.com lub iod@melle.com Twoje żądanie zostanie zrealizowane bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. Gdyby natomiast termin miał ulec wydłużeniu, poinformujemy Cię zarówno o wydłużeniu, jak i o jego przyczynach.

 • ponadto przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa. Link do strony internetowej Prezesa UODO: https://uodo.gov.pl/.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw wobec operatorów poszczególnych portali społecznościowych, więcej informacji znajdziesz pod linkami: 

Czy przekazanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe?

Nie musisz przekazywać nam swoich danych, ale z uwagi na stosowane przez operatorów portali społecznościowych zasady, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post, będziemy widzieć Twoje imię i nazwisko lub pseudonim oraz zdjęcie lub avatar.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Możemy przekazywać Twoje dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie Wydawnictwa oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonującym zadania publiczne. W szczególności dane udostępnione są:

 • operatorom poszczególnych portali społecznościowych, 
 • dostawcom narzędzi analitycznych i statystycznych,
 • firmy informatyczne  zajmujące się  funkcjonowaniem  stronami www

Treści, które są publicznie umieszczane przez Ciebie na stronach portali społecznościowych będą dostępne dla innych użytkowników portali społecznościowych oraz będą publikowane z wykorzystaniem Twoich danych osobowych. 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

W związku z powiązaniem operatorów portali społecznościowych z innymi spółkami obsługującymi użytkowników portali społecznościowych oraz ich współpracę z partnerami i podmiotami na całym świecie, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki i innych państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej EOG). Operatorzy portali społecznościowych deklarują, że w zakresie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki i pozostałych krajów spoza  EOG wykorzystują standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, a w stosownych przypadkach opierają się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do określonych krajów.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas:

 • potrzebny na rozwiązanie Twojej sprawy zgłoszonej za pośrednictwem narzędzi udostępnianych przez portale,
 • obserwowania przez Ciebie naszych stron w portalach społecznościowych. W każdej chwili możesz usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w danym serwisie,
 • do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu w oparciu o Twoją szczególną sytuację oraz uznania go za zasadny, jednak nie dłużej niż kiedy obserwujesz nasz profil, 
 • w przypadku konkursów – przez czas trwania konkursu i do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego, a jak otrzymasz nagrodę Twoje dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, informacji o Tobie i które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach oceny zakupionych produktów, konsekwencją takiego przetwarzania będzie przygotowanie promocji i produktów wybranych na podstawie wcześniejszych zakupów oraz adresu klienta podanego pod formularzem.

Chcemy Cię poinformować, że operatorzy portali społecznościowych korzystają z udostępnianych przez Ciebie danych w celu wyświetlania Ci dopasowanych reklam w serwisach społecznościowych lub poza nimi.

Zmiany niniejszego dokumentu

Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa Twoich danych.